Zapytanie ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2021

w sprawie: zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych na dostawę książek dla potrzeb realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Św.

W związku z brakiem ofert na zapytanie w sprawie dostawy książek dla potrzeb realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Św.  termin składania ofert zostaje przedłużony do 19 listopada 2021 r. do godz. 10.00.

W związku z tym zmianie uległy zastępujące zapisy w Zapytaniu ofertowym:

Pkt 5.2. otrzymuje brzmienie: Oferty należy przesłać lub złożyć osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Św., w kopertach z napisem „Dotyczy dostawy książek dla potrzeb realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” lub na adres e-mail szkoły sekretariat@sms.ostrowiec.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2021 r. do godziny 10.00. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

Pkt 8.otrzymuje brzmienie: Ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego – Tablica Ogłoszeń od dnia 19.11.2021 r. po godz. 14.00 do dnia 22.11.2021 r. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
Data utworzenia:2021-11-03
Data publikacji:2021-11-03
Osoba sporządzająca dokument:Anna Trojanowska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Trojanowska
Liczba odwiedzin:1257